Tuesday, June 26, 2012

TEROMBA


Definisi

Merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi. Puisi ini dikenali juga sebagai puisi adat. Adat yang dimaksudkan ialah adat Minangkabau yang mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup masyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehidupan sosial dan mengamalkannya.

Ciri Teromba
(Adat Tonggak Nilai halaman 347 dalam buku Mutiara Sastera Melayu Tradisional)

Dari aspek bentuk:

a. Sejenis puisi berbentuk bebas atau puisi tidak terikat.

b. Mengandungi 7 rangkap. Jumlah baris serangkap tidak tetap iaitu rangkap satu mengandungi14 baris, rangkap dua 16 baris, rangkap tiga 22 baris, rangkap empat 6 baris, rangkap lima 17 baris, rangkap enam 7 baris dan rangkap tujuh 9 baris.

c. Rima akhir teromba adalah tidak tetap.

d. Jumlah perkataan sebaris tidak seimbang iaitu di antara 1 hingga 6 patah perkataan sebaris. Contoh:
R1B1 ….. Tatkala
R2B16 … Perempuan biasa berusahakan benang dan kapas

e. Jumlah suku kata sebaris juga tidak seimbang iaitu di antara 3 hingga 17 sukukata
Contoh,
R1B1 Tat/ka/la 3 jumlah suku kata
R2B16 Pe/rem/pu/an/ bi/a/sa/ ber/u/sa/ha/kan/ be/nang/ dan/ ka/pas 17 sk

f. Terdapat penggunaan jenis puisi Melayu tradisional yang lain seperti penggunaan peribahasa, contoh :
Bulat air kerana pembetung,
Bulat manusia kerana muafakat, - R5

Hidup dikandung adat,
Mati dikandung bumi, -R5

Ciri dari segi isi :

Isinya mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup masyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehidupan sosial masyarakat yang melahirkan dan mengamalkannya.

Maksud teromba

Mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup masyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehidupan sosial masyarakat Negeri Sembilan yang melahirkan dan mengamalkan Adat Perpatih. Oleh itu teromba yang ditulis merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi yang dikenali sebagai ‘puisi adat’.

Fungsi teromba

a. Memberi panduan dan pendidikan tentang cara hidup atau sistem hidup bermasyarakat yang baik dan harmoni melalui adat, peraturan dan undang yang dibentuk. Dalam rangkap 2, menjelaskan keutamaan adat dan masyarakat mesti mengikut kebiasaan yang telah dijadikan peraturan setempat. Penghulu, ulama masing-masing dengan tugas mereka. Begitu juga dengan pahlawan, juara, saudagar dan kaum wanita.

b. Membentuk dan membina satu masyarakat yang harmoni.

# Perkongsian drpd blog Cikgu Ahmad Yani

No comments:

Post a Comment