Monday, November 1, 2010

Analisa Soalan-Soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden STPM 1998 – 2009 (Bahagian A)


1998

1. “Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut;
a. Tema
b. Bentuk
c. Gaya Bahasa

5. “Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden”. Bincangkan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karya-karyanya.

1999

5. “Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an. Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu.” Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas.
a. Dewan Bahasa dan Pustaka  [16]
b. Jabatan Pengajian Melayu  [9]

6.”Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden.” Huraikan
a. latar kehidupannya,  [5]
b. keistimewaan ketokohan dan karya-karya, dan   [12]
c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan ‘sastera untuk masyarakat’  [8]

2000

5. Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka. Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka.

6. “Kemunculan Muhammad Hj. Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden. ”Bincangkan keistimewaan dan sumbangan Muhammad Hj. Salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden.
 
2001

5. Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif, beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam. Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang berikut.
a. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau
b. Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam.

6. Selepas merdeka , tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang. Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai, bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia.  [25]

2002

1. Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu moden. Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu.  [25]

2003

1. “Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air.” Berdasarkan pernyataan ini.
a. jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA, dan  [9]
b. huraikan empat sumbangan lazim GAPENA  [16]

2004

1. Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College (SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden.  [25]

2005

1. “Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telahpun bermula sejak 1920-an.”

Berdasarkan Pernyataan di atas,
a) nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama.  [4]
b) jelaskan dengan memberikan contoh, empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an.  [12]
c) huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an  [9]
 
2006

1. “Persoalan perpaduan antara kaum merupakan isu yang penting dalam karya kesusasteraan Melayu selepas negara mencapai kemerdekaan.”  
Berdasarkan penyataan ini,

a) Bincangkan latar belakang kemunculan persoalan tersebut. [9]
b) Huraikan persoalan tersebut berdasarkan empat cerpen tahun 1960-an yang berikut.
i.    Cerpen Isteri Leong Beranak oleh A.Wahab Ali
ii.   Cerpen Pengabdian oleh Awang Had Salleh
iii.  Cerpen Kapalnya dibakar…? Oleh Hasbima
iv.  Cerpen Hendak Ke Mana Puan dan Tuan oleh Kala Dewata    [16]                                                

2007

1. Usman Awang merupakan tokoh yang tidak asing dalam perkembangan kesusasteraan Melayu moden.

a) Huraikan latar belakang Usman Awang. [7]
b) Jelaskan sumbangan Usman Awang terhadap
i.   Genre puisi Melayu moden [9]
ii.  Genre drama [9]

2008

1. Dengan mengemukakan contoh-contoh, jelaskan lima reformasi pemikiran yang ingin dikemukakan oleh Syed Sheikh Al-Hadi melalui karyanya Hikayat Faridah Hanum.   [25]

2009

1. ASAS 50 telah berhasil menjadikan genre cerpen, sajak, dan kritikan sebagai bentuk kesusasteraan yang popular dan serius. Kebanyakan penulisnya amat komited dengan masyarakat dan pergolakan zamannya dalam memperjuangkan konsep Seni untuk Masyarakat.

(a) Jelaskan maksud Seni untuk Masyarakat. [6]
(b) Huraikan tiga latar belakang penubuhan ASAS 50. [6]
(c) Huraikan lima sumbangan ASAS 50 dalam perkembangan kesusasteraan Melayu moden. [15]  

RUMUSAN (Mengikut Tajuk)

1998 – Sejarah Perkembangan Sajak Sebelum Perang (tema / bentuk / gaya bahasa)
1998 – Tokoh (Abdullah Munsyi / aspek pembaharuan)
1999 – Institusi (DBP & JPM UM-perkembangan novel 60-an)
1999 – Tokoh (Keris Mas)
2000 – Institusi (Sumbangan MPSI-Novel sebelum merdeka)
2000 – Tokoh (Muhammad Hj. Salleh / perkembangan puisi moden 70-an)
2001 – Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi)
2001 – Isu dan Persoalan (Perpaduan kaum)
2002 – Tokoh (Ahmad Rasyid Talu)
2003 – Institusi (GAPENA)
2004 – Institusi (Pejabat Karang-mengarang)
2005 – Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama / bentuk /faktor kesedaran)
2006 – Isu dan Persoalan (Perpaduan Kaum / Cerpen)
2007 – Tokoh (Usman Awang)
2008 – Reformasi Pemikiran (Syed Sheikh Al-Hadi / Hikayat Faridah Hanum )
2009 – Institusi (ASAS 50)
2010 - ??????????No comments:

Post a Comment